24.11.2023

Haarasuonkankaan tuulipuistosta lisäselvityksiä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Vaalan Haarasuonkankaalle suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Yhteysviranomainen pitää selvityksiä ja vaikutusten arviointia riittävänä, mutta hankkeen jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erityisesti hankkeiden yhteisvaikutuksiin, jotka kohdistuvat luonnonympäristöön, eläinlajistoon ja lähellä asuviin ihmisiin.

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää, että hanke on ympäristöllisesti hyväksyttävä eikä hankkeesta muodostu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Molemmat hankevaihtoehdot ovat arviointiselostuksen mukaan toteuttamiskelpoisia pienillä tarkistuksilla ja lieventämistoimenpiteillä.

ELY-keskuksen mukaan Haarasuonkankaan, Turkkiselän ja Takiankankaan hankkeiden toteuttamisessa tulee huomioida maakotkat. Kaikkien hanketoimijoiden, hanketta valvovien viranomaisten ja lajin suojelusta vastaavan Metsähallituksen keskinäinen yhteistyö on tässä tarpeen.

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus edellyttää lieventämistoimia ja yhteistyötä muiden alueella olevien hankkeiden suunnittelun kanssa, jotta vaikutukset maiseman saadaan kohtuullisiksi. Hankkeen paikallinen sosiaalinen hyväksyntä on tällä hetkellä heikko. Siksi paikallisilta saatu palaute tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.

Haarasuonkankaan tuulipuiston ja sen läheisyyteen sijoittuvien muiden tuulipuistojen merkittävimmät yhteisvaikutukset kohdistuvat maisemaan ja maakotkaan. Niiden lisäksi yhteisvaikutuksia kohdistuu myös elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä ekologisiin yhteyksiin.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima
+358 50 370 4092

21.6.2023

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 10.8.2023

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat Vaalaan tuulipuistoa, jota koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 10.8.2023 klo 17-19. Kahvitarjoilu alkaa kello 16.30.…

21.6.2023

Kutsu yrittäjille: Mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat Vaalaan tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen…

21.6.2023

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuiston rakentamista Vaalan kuntaan, noin seitsemän kilometriä taajaman koillispuolelle. Alue rajautuu lounaassa…